Escola l'Estel

Programes
Un estímul a la lectura

Padrins i Fillols

Aquesta activitat de la nostra escola va sorgir en el marc del Programa de Biblioteca Escolar “puntedu” que es va desenvolupar entre els cursos 2007-2010, però ha anat més enllà de la primera finalitat: l’estímul de la lectura.

El Programa “puntedu” tenia l’objectiu d’impulsar i consolidar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge en el desenvolupament de totes les àrees, per fomentar l’hàbit de la lectura i la recerca, i el tractament i l’ús de la informació. Però l’escola, amb l’activitat de PADRINS I FILLOLS, ha volgut donar un valor afegit a la lectura perquè aquesta va acompanyada d’una relació personal entre els infants, ja que es creen, entre ells, uns importants vincles afectius.

Cada un dels nens i nenes d’Educació Infantil té un padrí o padrina amb els que viu diferents moments d’escola: es coneixen, juguen, llegeixen, fan activitats, s’acompanyen quan és necessari, s’expliquen el que fan… Els infants de P3 coneixen els que seran els seus padrins, entre els nens i nens de 4t i establiran una relació de tres cursos que durarà fins que els fillols arriben a P5 i els padrins marxin de l’escola. Els fillols tenen un paper destacat en el comiat dels alumnes de 6è de l’escola.

No hi ha espectacle mes bonic que la mirada d’un nen que llegeix.

Günter Grass

d

Desenvolupament integral

Lectura a L’Estel

L’Escola L’Estel forma part del programa d’Impuls per la Lectura en centres educatius del Departament d’Ensenyament que, vertebrant els esforços de diferents sectors i àmbits de la nostra societat, té com a finalitat augmentar els hàbits lectors i la capacitat de com-prendre textos del conjunt de la ciutadania, com a garantia d’una plena participació en la societat actual.

Aquestes actuacions tenen, per tant, tres objectius generals:

F

Millorar

Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat.

R

Aconseguir

Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al conei¬xement, fent de la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.

l

Formar

Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

La nostra formació, doncs, ha estat la d’aprofundir en tots aquests aspectes per arribar a una millora en l’expressió escrita.

La mitja hora de lectura diària, la lectura per part dels mestres, les activitats de lectura a la nostra biblioteca i totes les activitats de dinamització que es porten a terme des del CRP (Centre de Recursos Pedagògics) de Sant Andreu, ens ajuden a anar millorant totes les nostres competències lingüístiques.

i

Saber llegir

L’aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos. L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de primària i és en aquest cicle on s’han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Corresponen als cicles posteriors de primària i a la secundària continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades, òbviament, a les exigències de cada nivell educatiu.

i

Gust per llegir

S’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectu¬ra sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir amb els altres.

i

Llegir per aprendre

La competència lingüística en general i la comprensió lectora en particular són a la base de qualsevol aprenentatge. En el cas concret de la comprensió lectora, si més no en el nostre sistema educatiu, el seu domini és cabdal per tenir èxit escolar. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge, sent conscients de les estratègies específiques que fan servir en cada àrea del coneixement. A més, han de tenir la capacitat d’usar la lectura com a eina d’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura esdevé un instrument d’aprenentatge a totes les àrees i matèries del currículum.

Jocs i esports en anglès

Educació Física en Anglès

 

El curs 2009-2010 es va iniciar a l’escola un projecte PELE (Pla Experimental de Llengües Estrangeres) en llengua anglesa.

Aquest projecte sortia de la necessitat que van veure els membres del claustre, d’augmentar el pes específic d’aquesta llengua en el treball diari dels nostres alumnes. En aquest sentit, es va triar la comunitat de petits per portar a terme aquesta tasca, amb la introducció de dues sessions setmanals d’anglès, i la utilització d’aquest idioma com a llengua vehicular a les sessions de psicomotricitat de P4 i P5. Aquest projecte tenia una durada de 3 cursos, i l’any 12-13 en va ser el darrer.

En acabar aquest projecte, va sorgir la idea d’impartir a Primària alguna assignatura en aquesta llengua, per donar continuïtat a aquesta tasca. Així doncs, des del començament del curs 13-14 aquesta àrea utilitza l’anglès com a llengua vehicular, des de 1r fins a 6è.

L’objectiu de l’escola és fomentar l’ús d’aquesta llengua en una realitat diferent a la qual es viu a l’aula d’anglès, on els nens i nenes es familiaritzen amb expressions i vocabulari propi de les sessions d’educació física i de les expressions i vocabulari que es treballa a  l’aula d’anglès.

Formem part d’un grup de recerca a l’ICE de la Universitat de Barcelona. En aquest grup de treball tenim l’oportunitat de posar en pràctica noves metodologies, eines i estratègies per tal d’afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa en contextos no estrictament lingüístics.

Jocs i esports en anglès

Èxit escolar per a tothom, un objectiu de ciutat

Formem part del programa Èxit  promogut pel Consorci d’Educació amb l’objectiu prioritari d’assolir l’èxit escolar per a tothom i prevenir l’abandonament escolar prematur oferint la figura de l’amic@gran que m’ajuda a estudia.  Els alumnes de 5è i 6è que ho requereixin podran assistir a l’institut Dolors Aleu per rebre un suport en les tasques escolars. La idea d’aquest programa és la presència dels amics@grans, que exerceixen una activitat de caire formatiu sense intenció professionalitzadora,  que suposa un element d’innovació per la manera com el triangle afectiu tutor/a-amic@gran-alumne/a repercuteix positivament en l’aprenentatge i els resultats acadèmics de l’alumnat. La proximitat de l’amic@gran permet que s’estableixin llaços de confiança i que esdevinguin un model de referència positiu. Alhora el programa potencia el valor del compromís amb la comunitat lligat a la vinculació dels exalumnes amb el propi centre i el seu entorn educatiu.

Els tres agents implicats on recau la clau de l’èxit: alumnat, professorat i amics@grans treballen amb l’objectiu comú de millorar els aprenentatges:

  • l’alumne treballa a partir de les tasques que li posa el seu mestre, i sap que aquest està en contacte amb l’amic@gran per donar-li pautes, i alhora l’alumne estableix un vincle amb l’amic@gran, al qual veu com un model de referència proper, que li permet comunicar dubtes, expressar inquietuds i resoldre dificultats d’una manera propera.                                         
  • l’amic@gran és un jove o una jove estudiant, sovint exalumne del mateix institut, que ha seguit un itinerari d’èxit i coneix les estratègies que li cal a l’alumnat per a assolir els aprenentatges. La relació estreta amb el professorat li dóna els elements per poder liderar el grup i conèixer les necessitats dels nens i nenes.                   
  • el professorat que té alumnes a l’Èxit es compromet a fer tres sessions d’intercanvi i seguiment per a orientar la feina i avançar tots en coherència. Alhora estableix canals de comunicació directa amb l’amic@gran per tal de passar-se la informació de forma àgil i fer més efectiu el reforç.

Anys

Professors

Alumnes

Equip

Contacta'ns

Adreça: Felip II, 54, 08027 Barcelona

Teléfon: 93 351 16 98

Email: escola-lestel@xtec.cat