Lectura a L’Estel

Desenvolupament integral

L’Escola L’Estel forma part del programa d’Impuls per la Lectura en centres educatius del Departament d’Ensenyament que, vertebrant els esforços de diferents sectors i àmbits de la nostra societat, té com a finalitat augmentar els hàbits lectors i la capacitat de com-prendre textos del conjunt de la ciutadania, com a garantia d’una plena partici¬pació en la societat actual.

Aquestes actuacions tenen, per tant, tres objectius generals:


  • Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat.

  • Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al conei¬xement, fent de la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.

  • Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

La nostra formació, doncs, ha estat la d’aprofundir en tots aquests aspectes per arribar a una millora en l’ expressió escrita


  • Saber llegir. L’aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos. L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de primària i és en aquest cicle on s’han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Corresponen als cicles posteriors de primària i a la secundària continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades, òbviament, a les exigències de cada nivell educatiu.

  • Llegir per aprendre. La competència lingüística en general i la comprensió lectora en particular són a la base de qualsevol aprenentatge. En el cas con¬cret de la comprensió lectora, si més no en el nostre sistema educatiu, el seu domini és cabdal per tenir èxit escolar. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge, sent conscients de les estratègies específiques que fan servir en cada àrea del coneixement. A més, han de tenir la capacitat d’usar la lectura com a eina d’accés a la informació, la des¬coberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura esdevé un instrument d’aprenentatge a totes les àrees i matèries del currículum.

  • Gust per llegir. S’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectu¬ra sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir amb els altres.

La mitja hora de lectura diària, la lectura per part dels mestres, les activitats de lectura a la nostra biblioteca i totes les activitats de dinamització que es porten a terme des del CRP (Centre de Recursos Pedagògics) de Sant Andreu, ens ajuden a anar millorant totes les nostres competències lingüístiques.